Search This Blog

Tuesday, September 13, 2005

...:: 每日笑一笑,世界真美妙 ::....

媽媽教錯性知識的後果....(笑到不行啊!!!!)

小德華.........
有一日..........小德華就問佢亞媽..
佢問:「亞媽亞媽,乜野叫做強暴呀??」
咁佢亞媽就為左唔想教壞小德華。
咁佢就話:「強暴咪係~~~討厭既意思囉」

咁過左兩日,小德華又問佢媽咪啦喎。
佢問:「媽咪呀,咁咩叫做~做愛呀??」
佢亞媽就好驚訝。
點解佢個仔會問埋哂D咁既問題架?
咁佢就塊面都紅哂咁同小德華講:「做愛即係做運動」

咁無幾耐之後,小德華全家都要移民去美國啦喎。
咁小德華上飛時。就用中文問埋佢媽咪最後兩個問題。
佢問:「媽咪,乜野係高潮?」
佢媽咪都係一樣唔想教壞小德華。
佢就答小德華:「高潮即係~~精神好好既意思。」

跟住小德華再問:「咁咩係生米煮成熟飯呀?」
咁佢媽咪又答:「生米煮成熟飯既係,兩個人唔可以再分開,唔可以無左大家。」

咁之後小德華大個左。
叫做大德華。佢係美國識左一個大家都係由香港黎既女仔,叫小儀。
佢小儀已經到左一個談婚論嫁既地步。
不過小儀既父母係住係香港。
咁大德華唯有返香港見下小儀既父母。
小儀既父母見到大德華都唔錯。
跟住小儀既亞媽就問大德華:「點解你會鐘意我個女?」

FunnY answeR!!!

跟住大德華就用佢差唔多忘記左一大半既中文答小儀既亞媽:「 其實係咁既,開頭我係 強暴 小儀架,之但係後來小儀佢日日都黎搵我 做愛,令到我日日都高潮咁去返工,而家我同佢已經係 生米煮成熟飯求世伯,伯母俾你個女嫁俾我啦~」 聽完之後,小儀既父母都成個呆左!!